Видео Клипове

Аудио Клипове

За проекта


Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността.
Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“


Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ е проект на община Велико Търново, в партньорство с общините Горна Оряховица и Дряново.  Той се осъществява с финансовата помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Тя е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Основната цел на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Велико Търново, Дряново и Горна Оряховица, които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на специфичната цел на операция 3.2. - Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг".


Чрез комплекса от взаимосвързани и ефективно надграждащи се дейностите по настоящия проект ще се разработят и популяризират активно на пазара комплексни продукти на дестинацията, които ще окажат положително влияние върху диверсифицирането на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма. Подбрани са комплекс от управленски и тематични дейности, а именно:

  • разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна кампания в страната и в чужбина, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, участие в събития в сферата на туризма (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, информация, публичност и визуализация, одит.
    Успешната реализация на комплекса от проектни дейности ще резултира в следните ползи за целевите групи:

  • развити конкурентноспособни културно-исторически продукти, способни да привлекат значителен брой български и чуждестранни посетители и туристи;

  • подкрепени по-слабо развитите туристически локализации като Община Дряново и Горна Оряховица, притежаващи значителен и уникален туристически потенциал.

  • Реализацията на проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ ще окаже пряк положителен ефект върху туристическия бизнес в района Велико Търново-Дряново-Горна Оряховица и върху настоящите и бъдещи туристи. В дългосрочен план, на равнище общност, повлияни ще са и крайните бенефициенти (населението на трите общини).

 

Галерия